Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ilgili literatur yorum ve cm cal malar


Vaka Çalýþmalarý: Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer
Kuruluþlar tek bir sistem yalýn ve geleneksel üretim uygulamalarý desteklemek üzere etkinleþtirmek için, Microsoft Dynamics AX ambalajýndan içine yalýn üretim yapýlarý yer vermiþ. Birçok vaka çalýþmalarý çeþitli yaðsýz ortamlarda kanbanlarýn kullanýmýný göstermektedir.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar   bu Kanban sinyallerinin ve ilgili kanban makbuzlarý göstermektedir. bir satýþ için sonunda öðe için kalem (Ürün # 1) gerçekçi teslim kapasite ile talepleri uyum yardým sözü verdi gerektirir. Teslimat sözler Dynamics AX içinde planlama hesaplama mantýðý dayalý olabilir. PTO kanban politikalarý da ilgili son montaj hücrenin kapasite dayalý olabilir bu durumda, teslim bir mamul madde için vaat ediyor. Bir sevkiyat programý nakliye faaliyetleri koordine eder. bir üretilen Devamı…
Petrol ve Gaz Sektörü (Arama ve Üretim) için ERP
The model of ERP systems for the upstream oil and gas sector addresses the particularly specialized business model of this industry. It is common practice for companies, individuals, and government...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ilgili literatur yorum ve cm cal malar


Bir Kitap Alýntý: Microsoft Axapta Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi Dördüncü Bölüm: Kurallarý ve Ö
Etkili oyunu planlarýnýn eksikliði genellikle kötü sistem uygulamasý önde gelen nedeni olarak çaðýrýlýr. Aþaðýdaki yönergeler satýþ ve operasyon planlamasý (S & OP) oyun planlarýnýn etkinliðini artýrmak için öneriler sunmak.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar   OP Oyun Planlarý ile ilgili olarak Kurallarý Etkili   oyun geliþmiþ þirket performansý ve alt satýrýnda sonuçlarý neden planlýyor. Metrik   kýsmi stok çýkýþlarý azalma, teslimat süresi, cevapsýz gönderiler dahil   gönderiler, ve hýzlandýrýlmasý çabalarý. Metrik ayný zamanda müþteri iyileþtirmeler içerir   hizmet. Etkili oyunu planlarýnýn eksikliði genellikle önde gelen nedeni olarak çaðýrýlýr   kötü sistem uygulama. Aþaðýdaki kurallar öneriler Devamı…
Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý
Günümüzün rekabetçi iþ ortamýnda, bir organizasyon için iþ bilgilerinin kalitesini ve zamanýnda sadece kar ve zarar arasýnda bir seçim, bu hayatta kalma ya da iflas bir sorudur. Hiçbir iþ organizasyonu iþ zekasý kaçýnýlmaz faydalarý inkar edemez.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  olduðunu tartýþacaðýz. BI ile ilgili kafa karýþýklýðý Bölüm iþ bilgileri analiz ile ilgili kýsaltmalarýn telaþ yatýyor. Iþ zekasý ek olarak, iþ performansý yönetimi gibi terimler (BPM), iþ süreçleri yönetimi (ayrýca BPM), kurumsal performans yönetimi (CPM) ve iþ aktivitesi izleme (BAM), ayný zamanda ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn hepsi BI bir parçasýdýr. Bunlarýn hepsi BI araçlarý baðlýdýr, ancak BI onlara baðlý olmadýðýný belirtmek gerekir. bir kavram çok Devamı…
ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  duyarlý organizasyon. Biraz ile ilgili bu Verticent Vizyon CRM, ERP arasýndaki iþ akýþý süreçlerinin görsel saðlayarak satýcýnýn Entegre Kurumsal Tepki kavramý destekleyen bir en iyi uygulamalarý iþ bilgisi veri deposudur , bir , APS ve e-iþ uygulamalarý. Ýþ Akýþý diyagramlarý yapar ve ERP Plus iþ yapýlýr açýklayan iþ tablolara Keþfi olanaðý sunar kim açýklar. Örgüt grafik özelliði de seçilen bir iþ ile ilgili iþ akýþlarý için Keþfi yapmasýný saðlar. Tüm Devamı…
BT Ýhale zaman ve riski azaltýn
Bir en iyi fiyata en iyi ürünü ile almak için yapmanýz gereken tek, her gereksinimi tespit kriterleri karþýlayan bir ürünü bulmak, en iyi fiyat pazarlýk ve ürün eski haline veya tedarikçi söner önce tüm halletmek için iþ. Birçok baþarýlý ve bu kadar baþarýlý deðil seçimler yapýlmýþtýr. Bu çabalar öðrenin ve bir sonraki seçimi zaman ve risk çýkarýn.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  Ekibi inceler         teknoloji ile ilgili riskler ve proje kapsamý. Her iki takým bir araya getirmek         bakýþ ayrý puan ile daha sonra bir tek öneri bunlarý birleþtirmek         ve risk analizi. Sonuç                  Tamam, bu nedenle riskleri biliyordu ve sihirli sadece yapýlandýrýlmýþtýr         zor iþ. Ben sunulan zaman süreci büyü gibi görünüyordu emin olarak biliyorum         büyük korkuyla seçimleri arasýnda Devamı…
Compaq ve Samsung Deal Alpha Kaydet
Compaq Computer Corp ve Güney Kore'nin Samsung Electronics Co Ltd Pazartesi Compaq'ýn 64-bit Alpha mikroiþlemciler ve bilgisayar sistemlerinin üretim ve pazarlama ilerlemek 500 milyon dolar harcamak için bir ön anlaþma ilan planlýyoruz.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  sorunlarý (özellikle pazarlama ile ilgili, vs teknolojisi ile ilgili) raðmen,   Alpha CPU hala donaným iyi bir parçasýdýr. Ancak, kullanýcýlar benimsemelidir   Bu duyuru ile bir bekle ve gör tavrý. Ürün yok ilan edilir,   hiçbir fiyatlandýrma yapýsý yer, niyet sadece ifadeler bulunmaktadýr. Satýn alma kararlarýnda   Bu duyuru ile etkilenmemesi gerekir. Devamı…
Preactor: Tahmin ve Atölye üzerinde tepki
Birçok best-of-cins geliþmiþ planlama ve programlama (APS) satýcýlarý APS üretim þirketleri için önemli bir imkan olacak bir araç olarak sinirli olan 90'larýn sonlarýnda, yana gelip gitti. Ama kendini seçkin vardýr bir satýcý, üretim planlama ve programlama yazýlýmýnda bir dünya lideri Preactor olduðunu. Preactor kurucusu ve CEO'su Mike Romanlar ile bir Q & A içeren bu derinlemesine rapor, daha fazla bilgi edinin.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  bunca yýldan sonra, bugün ilgili görünüyor APS saðlayýcýlarý bir dizi bir kez yüksek halka arz (IPO) deðerleme ve geliþen stoklarýn salata gün yüksek uçan þirket olan bazýlarý, o zamandan bu yana kadar kýrpýlmýþ var. Birçoðu bu arada , Manugistics , Numetrix , SynQuest Bu i2 Technologies olarak baðýmsýz kuruluþlar olarak ortadan kalktýðý var , RSS Planlama , Fygir gibi ADEXA gibi, vb Diðerleri, , Asprova , Taylor Planlama , AspenTech in , Logility , Talep Çözümler , Devamı…
E-öðrenme ve Örgüt Kültürü
Bir e-öðrenme giriþimin baþarýsý kullanýlan teknolojiye olduðu gibi örgütün insan ve kültür gibi çok baðlýdýr. Bir e-öðrenme uygulamasýnýn baþarýsýný etkileyen çeþitli kurumsal kültürel faktörler ele ve gösterilmiþtir.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  müdürü olarak e-öðrenme ile ilgili çalýþma iliþkileri grubu ile istiþare ve yapýlamaz söylendi. Bunun nedeni yöneticileri bu konuda þikayet olmasýydý. Neden yöneticileri eðitim için ek fýrsatlar almak insanlar hakkýnda þikayet ediyorum? Bu sorunu e-öðrenme anlýk doðasý olduðunu çýkýyor. Çalýþanlar oturum ve yöneticinin onayý olmadan eðitim almak ve yönetici çalýþanýn ne yaptýðýný kontrol edemedi mümkün olacaktýr. Orada birkaç oldu biri burada iþ yerinde Devamı…
Elektronik Ticaret Yin ve Yang
Bu not E-Ticaret faaliyetlerinde ve bilgi türlerini faaliyetleri E-Ticaret kaynaklanan akan büyük þirket fonksiyonlarý tanýmlar.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar          ilk web sayfasý, þirketin ilgili bir cümle kadar basit bir koyun         ürün teklifleri, sanatçýlar tasarým, editoryal insanlar yapmak gerekecektir         format web ve yazýlým içine Pazarlama tarafýndan üretilen metni dönüþtürmek için         Bir web altyapý oluþturmak için insanlar. Tek bir formu bile         idari birim, bu insanlar bir takým olarak çalýþýr. Biz ettik unutmayýn         operasyonel bileþen býraktý. Devamı…
Yeni Lezzet SCM: Gerçek Zamanlý ve Talep Driven
Bir talep odaklý piyasasýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için, Apptricity modülleri daðýtmak ve entegre hizmet odaklý mimari kullanýyor.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  da çözüm sunan ve ilgili iþlem akýþ döngüsü otomatikleþtirir. Saðlýk Modülü tesis ve personel, ve kontrol tedarik harcamalarýnýn kullanýmýný optimize etmek için kaynak planlamasý ve süreçleri otomatik hale getirir. Ulaþtýrma ve Lojistik Modülü çalýþan veri giriþi, zamanlama, fiyat ve miktar uzlaþma sevkiyat döngüsü otomatik hale getirerek ve ilgili iþlem akýþý için harcanan zamaný azaltýr. satýcý dýþýnda ve bir þirket içinde hem de stratejik iþlemleri Devamı…
Rekabet Talep Küresel-tahmin ve Optimal teslim
Küreselleþme (ya da tehdide karþý) yararlanmak için, bir gýda üreticisi hazýrlanmýþ olmalýdýr. Yeni pazarlara satmak için, üretici daha iyi bir ortak olmasý gerekir, ve geleneksel müþterilerinin farklý ihtiyaçlarý olan müþteriler ile iþbirliði.

ilgili literatur yorum ve cm cal malar  üretim tarafýndan karþýlanabilir için ilgili gereksinimleri ile birlikte hýzlý teslimat yanýtlar için müþterilerinin taleplerini,. Bu kolayca yeterli yapýlabilir iken (bir kýsmen bitmiþ ürünün stok büyük miktarda hazýr, ve müþteri sipariþ verdiði zaman sadece, bitirmek, paket yapýlandýrmak, vb ise), bu pek pratik bir seçenek deðil, en çünkü envanter taþýma ve maliyet konularý. Ayrýlmýþ üretim destek yerine ortak bir ara ya da yarý mamul seviyesi (yüz kremi gibi) de Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Others