Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler


INFIMACS MRO için MRP ilgili övünme
Aþamalý olarak hedef pazar için çok önemli olduðunu ve kolayca rakipleri tarafýndan taklit deðildir iþlevselliði çerez ekleyerek sayesinde, ilgili gibi havacýlýk firmalarý, sözleþme üreticileri olarak proje temelli ayrýk orta piyasa üreticileri için kalýcý bir çözüm sunmayý adil bir çekim var devam ediyor elektronik bileþenler ve MRO kuruluþlarýn.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  madde, kullanýlan veya elden sistem içinde var, bu her öðe / durumu benzersiz planlý ve envanteri, hem de kendi maliyet taþýr olmasýný saðlar. Pazar Etki SAP gibi satýcýlarýnýn kalesi , Oracle , Baan , Batý Data Systems (tecavüz sonra WDS) , Epicor Yazýlým , Mincom , Ýndus , Glovia , Cincom Sistemleri , MRO Software , JD Edwards , Lilly Yazýlým , IFS ve en Made2Manage , ilgili koz olmalýdýr derin etki alaný uzmanlýðý fonksiyonel saðlanmasý kalýr özellikleri , yukarýdaki Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler


Saðlýklý Hayati ile bir ASP
Healtheon / InfoCure en VitalWorks.com Baðlý 100 milyon dolar kadar yatýrým için WebMD.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  uygulama , uygulama yönetim sistemi , medisoft destek , uygulama hizmeti saðlayýcýsý , medisoft /> Saðlýklý Hayati ile bir ASP A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   InfoCure   Corporation (Nasdaq: INCX): kabul etti Healtheon / WebMD (Hlth Nasdaq) duyurdu   InfoCure en yeni kurulan iþtiraki VitalWorks.com 100 milyon dolar kadar yatýrým için.   Healtheon / WebMD hemen tercih edilen coupe nakit 10 milyon dolar satýn alacak   ek nakit 90 milyon dolar (40 $ milyon 50 Devamı…
MicroStrategy E-Ýþ ile Up taþýr
4 Ekim'de, MicroStrategy MicroStrategy 6 serbest býrakýlmasý, Akýllý E-ticaret yazýlým ürünleri kendi doðrultusunda en son duyurdu. 5 Ekim, MicroStrategy ve NCR NCR MicroStrategy ürün hattýnýn OEM satýcý yapmak ve NCR TeraCube On-Line Analytical Processing (OLAP) motor geliþimini ele geçirmek için MicroStrategy saðlayacak anlaþmalar duyurdu.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  veri ambarý , bi sistemi , MicroStrategy olap , müþteri veritabaný , veri entegratörü , iþ zekasý konferans , iþ zekasý aracý /> MicroStrategy E-Ýþ ile Up taþýr M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet M2 PRESSWIRE-5   Ekim 1999-ORLANDO, Florida - NCR Corporation (NYSE: NCR) ve MicroStrategy   Incorporated (NASDAQ: MSTR) bugün iki þirket imzaladý duyurdu   kapsamlý, çok yýllýk 52.500.000 $ lisans ve teknoloji anlaþmasý.   Anlaþma, teknoloji altyapýsý Devamı…
Cognos ile QueryObject Ortaklarý
15 Kasým, QueryObject Sistemleri bunu internet üzerinden analiz için eriþilebilir bir yüksek kapasiteli analitik veri mart oluþturmak ve pazara Cognos Corporation ile ortaklýk duyurdu. Cognos ön uç iþ zekasý çözümleri saðlarken QueryObject, analitik veri yapýsý ile arka uç saðlayacaktýr.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler          15 Kasým, QueryObject Sistemleri (AMEX: OBJ) sahip açýkladý         oluþturmak ve:;: Cognos Corporation (CSN TSE cogn NASDAQ) ile ortak         üzerinde analiz için pazar yüksek kapasiteli bir analitik veri mart eriþilebilir         Internet. QueryObject analitik ile arka uç saðlayacak         yüksek hacimli için optimize edilmiþ veri yapýsý (veri mart bir tür),         Internet üzerinden iþlem. QueryObject Devamı…
AMD Transmeta ile Up Hooks - Þimdi için
Advanced Micro Devices, Intel'in ana CPU rekabet, Transmeta ile çalýþtý - Baþka bir Intel rakip - onun 'Sledgehammmer' 64-bit iþlemci üzerinde geliþtirme hýzlandýrmak için bir çaba.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler          geliþtiriciler. Evet, bu sistemlerin farklý kullandýklarý olacaktýr          geçiþin kodu Crusoe iþlemci ve özel bir yazýlým tarafýndan üretilen          Transmeta , AMD ve Intel hem de rakip A.Þ. .          Pazar         Darbe Bu         AMD Balyoz iþlemci serbest býrakýlmasý arasýndaki boþluðu azaltmaya yardýmcý olabilir         ve uyumlu üçüncü taraf yazýlým sürümü. Görünüþe göre AMD Devamı…
Sendmail NT için Sürüm 3.0 ile Next Level Güvenlik Alýr
Sendmail 3.0 Sendmail ileti aktarým aracýsý, bir Posta Listesi Sunucu, bir POP3 Sunucusu ve bir ileti deposu içerir.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  Sendmail MTA uygulayarak, bir sistem yöneticisi olacak   etkili, böylece güvenliði artýrmak iç posta sistemi maske. Buna ek olarak   geliþmiþ güvenlik, anti-spam ve anti-röle özellikleri yerleþik daha fazla olacak   kurumsal anti-spam ve anti-röle uygulamalarý artýrmak. Kullanýcý   Öneriler Microsoft   Windows NT ortamlarý nedeniyle bir Sendmail uygulama yararlanacaktýr   ürünün saðlam MTA ve geliþmiþ ek olarak geliþmiþ güvenlik özellikleri,   iþlem hýzý. Devamı…
Aþmak Kimya Sanayi Daðýtým Optimizasyonu ve Envanter ile Zorluklar
Kimya þirketleri için, daðýtým aðý optimize ve stoklar rasyonel etkin bir tedarik zinciri ve yumuþak iþlemleri için anahtarlarý. Ayrýca çevre düzenlemeleri ve kesintisiz veri entegrasyonu için ihtiyaç yarattýðý zorluklarý çözmek gerekir.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  iþleme; boru hattý karþý sistem desteklemelidir ek karmaþýk özellikler deðiþken zamanlama ufuklar (dökme malzemeden paketlenmiþ decouple) içerir -el envanter yönetimi, tek bir hammadde iþlenmemiþ malzeme (geri dönüþüme ve birden fazla üretilen ürünler de dahil olmak üzere) modelleme, eþdeðer ürünler, yer ve paketleri bulmak için yeteneði;. benzeri ve kimyasallar üretmek genellikle yani maddeler, katý, sývý ve gazlarýn üç ortak fiziksel devletlerin tüm içerir. Bir Devamı…
Uygulama Yazýlýmý ile Yanlýþ nedir? Yazýlým Ýþ ile deðiþtirsin Ýþ deðiþiklikler.
Ýþ küçük yollar ve büyük sürekli deðiþtirir. Bu uygulamaya bir kez deðiþtirebilirsiniz bir uygulama ürünü bulmak için nadirdir. Bu boþluk tatminsizlik ve iþ üzerinde sürükleyin olan uygulamaya giden bir gerçektir. Bu boþluðu, deðiþtirme yeteneði eksikliði, pahalýya iþ maliyeti. Yazýlým deðiþim ajan, deðiþim düþman olmasý gerekir.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  veya operasyonel maliyeti   iki sistem ve genellikle bir arada etrafýnda çalýþma. Bundan baþka, çekirdek   ilk etapta bir ERP sistemi (en iyi uygulamalar, entegrasyon, yükleme hedefleri   vb) zaman içinde zorlanmaktadýr. SAP, en büyük   paketlenmiþ kurumsal uygulamalar saðlayýcý, kendi oluþumunu açýkladý   onlarýn son da yeni Özel Geliþtirme Hizmetleri Örgütü (CDSO)   Eylül 2002 de Avrupa kullanýcý konferans. Bu örgütün belirtilen misyonu   en büyük Devamı…
Ýnternet Satýþ ve yerine getirilmesi için Interworld ile SynQuest Takýmlar
SynQuest, Inc geniþletilmiþ daðýtým þebekeleri ile üreticileri amaçlý ortak bir pazarlama ittifak Interworld ile eþleþtirilmiþ oldu. Onlarýn anlaþma sunucularý arasýnda bir eðilim yansýtan müþteriye dönük çözümleri geniþletmek için uygulamalar ve arka uç yerine getirilmesi ürünleri.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  Ýnternet Satýþ ve yerine getirilmesi için Interworld ile SynQuest Takýmlar Ýnternet Satýþ ve yerine getirilmesi için Interworld ile SynQuest Takýmlar Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ýnternet Satýþ ve yerine getirilmesi Interworld ile SynQuest Takýmlar          S.         McVey - May 5, 2000 Etkinlik         Özet         SynQuest, Inc e-ticaret yazýlým çözümü saðlayýcý, Interworld ile takým olacak         Tasarlanmýþ bir Devamı…
Sagent SAS Ortaklýðý ile onun Resim geliþtirir
Sagent yakýn zamanda iþ zekasý çözümleri içinde entegre ve lisans seçin SAS yazýlýmý SAS Institute, analitik ve CRM yazýlýmý bir pazar lideri, ile stratejik bir anlaþma duyurdu. SAS, ek piyasada creditability ve sagent en orta piyasa müþteri tabanýna SAS eriþen sagent kazançlar ile bir ortaklýk sayesinde.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  Sagent SAS Ortaklýðý ile onun Resim geliþtirir üç katmanda mimarisi , iþ mimar , mimar iþ ilanlarý , ERP deðerlendirme kriterleri , uygulama mimarisi tasarýmý , kurumsal portal tasarýmý , erp kontrol listesi , muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma uygulama mimarisi , mimar yazýlým , hizmet odaklý mimari , yazýlým geliþtiriciler , mimar kiralama , bordro dýþ kaynak , crm satýþ yazýlýmý , offshore yazýlým dýþ kaynak , dýþ kaynak yazýlým üç katmanlý mimari , deniz dýþ Devamı…
Linux Destek Deal Red Hat ile Compaq Ortaklarý
Compaq Computer Corp ve Red Hat, Inc Compaq Red Hat Linux iþletim sistemi için çaðrý merkezi destek duyurdu.

sistem ve altyap ya am dongusu yonetimi ile ilgili makaleler  arttýrýr   alternatif kurumsal iþletim sistemi olarak. Compaq ve diðer büyük Wintel satýcýlarý zaten   kendi sistemlerinde Linux gemi, biz diðerleri desteði ile davayý takip bekliyoruz   anlaþmalar. Bu duyuru   bu büyüme etkilemez raðmen, Linux pazar payý büyümesine yol açacaktýr   bir bütün olarak kurumsal OS pazar. Compaq ve arasýndaki iliþki   Red Hat Compaq tarafýndan bir öz sermaye yatýrýmý da dahil olmak üzere, bu yýlýn baþlarýnda baþladý   Red Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Others